Súhlas so spracovávaním osobných údajov

Súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov spoločnosťou Personality v databáze uchádzačov o zamestnanie, za účelom vyhľadávania vhodných kandidátov pri obsadzovaní pracovných pozícií pre klientov spoločnosti Personality, v zmysle Zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zároveň súhlasím so sprístupnením a poskytnutím nevyhnutných osobných údajov tretej strane /klientom spoločnosti Personality/ v záujme obsadenie voľnej pracovnej pozície. Zoznam spracovávaných a sprístupňovaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografia, telefonický kontakt, mobilné číslo, trvalé bydlisko, e-mailové adresy, vzdelanie /absolvované školy, kurzy a iné znalosti/, jazykové a počítačové znalosti, vodičský preukaz, pracovné údaje o predchádzajúcich zamestnaniach /spoločnosť, náplň práce, trvanie prac. pomeru/, očakávané finančné ohodnotenie.

Tento súhlas je platný 24 mesiacov, alebo do jeho odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti doručenej spoločnosti Personality.

Zároveň sa uvedenú dobu zaväzujem oznámiť spoločnosti Personality, všetky zmeny predmetných osobných údajov v lehote 14 dní od uskutočnenia zmeny.

S poukazom na ustanovenie § 14 Zákona o ochrane osobných údajov prehlasujem, že súhlasím s upustením od oznámenia opravy alebo likvidácie mojich osobných údajov, nakoľko sa týmto neporušia moje práva. Odvolanie tohto súhlasu musí byť urobené v písomnej forme a musí byť doručené spoločnosti Personality.