Vážený kandidát, poskytujete nám Vaše osobné údaje. Prosíme Vás, aby ste oboznámili s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) a § 19 a 20 Zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. Kto sme a kde nás nájdete? Vaše osobné údaje spracúvajú spoloční prevádzkovatelia, spoločnosti zo skupiny PERSONALITY: Personality, s.r.o. so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO 44 549 733, Personality Leasing Services, s.r.o., so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO: 45 275 742  a Personality HR Consulting, s.r.o., so sídlom  Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 021 55 982 (ďalej spolu ako „skupina Personality“ alebo „my“). Podrobnejšie informácie o zmluve môžete nájsť v časti 2. Osobné údaje získavame a spracúvame vždy v súlade s právnymi predpismi a bezpečne. Pokiaľ máte otázky o osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailom na adrese: data@personalityhr.com
 1. Základné údaje zo zmluvy spoločných prevádzkovateľov Spoločnosti patriace do Skupiny PERSONALITY spolu uzavreli Zmluvu spoločných prevádzkovateľov podľa čl.26. Nariadenia, v ktorej sa dohodli na pravidlách zdieľania databáz, ktoré vytvárajú a užívajú spoločne. Dohodli sa, že organizačné a bezpečnostné pravidlá pre databázy určuje spoločnosť Personality, s.r.o. so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01, IČO 44 549 733, táto spoločnosť zároveň zastupuje všetkých spoločných prevádzkovateľov voči dotknutým osobám, je kontaktným miestom pre dotknuté osoby, spolupracuje s úradmi dohľadu a vykonáva iné práva a povinnosti prevádzkovateľa podľa Nariadenia. Napriek existencii dohody si môžete svoje práva uplatniť u každej spoločnosti zo Skupiny, najrýchlejšie ale bude, ak sa obrátite na Personality, s.r.o. na vyššie uvedených kontaktných miestach.
 1. Aké údaje spracúvame, na aký účel a ako dlho.
 1. a) Databáza kandidátov na zamestnanie na účel recruitingu

Pokiaľ ste sa prihlásili do našej databázy kandidátov na zamestnanie vyplnením registračného formulára s potvrdením súhlasu alebo osobitným potvrdením súhlasu emailom alebo písomne, spracúvame na základe súhlasu osobné údaje v rozsahu registračného formulára (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo, profesná história, vzdelanie, mzdové očakávania), životopisu a ďalších dokumentov, ktoré ste nám poskytli. Osobné údaje spracúvame na účely prevádzkovania databázy kandidátov na zamestnanie, vrátane možnosti ich zdieľať s našimi  klientami a kontaktovať Vás, ak má zamestnávateľ záujem o pracovný pohovor alebo viac informácií o Vás alebo ak Vás skupina PERSONALITY odporúča ako vhodného kandidáta. Právnym základom na takéto spracúvanie je Váš súhlas, ktorý môžete odvolať. Tieto údaje spracúvame po dobu najviac 3 rokov od udelenia súhlasu, pokiaľ nám predpisy neukladajú povinnosť údaje uchovávať dlhšie.

Pokiaľ sme Vaše údaje získali z iného zdroja ako priamo od Vás, napríklad od spoločností prevádzkujúcich databázy kandidátov na zamestnanie (napríklad Profesia, spol. s r.o.) alebo zo sociálnych sietí, z verejne dostupných zoznamov alebo registrov, spoliehame sa pri takomto získavaní na právny základ oprávneného záujmu nás, ako recruitingovej a headhuntingovej spoločnosti, vyhľadať pre našich klientov vhodných kandidátov na pracovné miesta spomedzi ľudí, ktorí informácie o sebe sprístupnili alebo zverejnili. Je tiež oprávneným záujmom kandidátov, ktorí svoje informácie zverejnili alebo sprístupnili, dozvedieť sa o vhodnej pracovnej ponuke. V takomto prípade Vás budeme o spracovaní včas informovať a máte právo voči spracúvaniu namietať.

 1. b) Štatistika, výskum, archivovanie

Na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely môžeme spracúvať osobné údaje v potrebnom rozsahu na právnom základe zákona. V takom prípade zaistíme potrebné záruky ochrany a minimalizácie údajov. Na tieto účely spracúvame na dobu určenú predpismi, na účely internej archivácie spravidla nie dlhšie ako 10 rokov.

 1. c) Marketing

Ak ste sa do našej databázy prihlásili aktívne, vstúpili ste s nami do právneho vzťahu, na základe čoho môžeme Vaše kontaktné osobné údaje použiť na marketing a posielať Vám informácie, o ktorých si myslíme, že Vás budú zaujímať, na právnom základe oprávneného záujmu. Toto spracovanie je predmetom práva namietať. Ak sme Vaše údaje vyhľadali my, na marketing ich budeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu v prípade jeho udelenia.

 1. Zdroje údajov: Okrem údajov, ktoré nám poskytnete priamo Vy, spracúvame osobné údaje získané z verejných zdrojov, napríklad od spoločností prevádzkujúcich databázy kandidátov na zamestnanie (ako napríklad Profesia, spol. s r.o.) zo sociálnych sietí, verejných registrov a zoznamov.ä
 1. Kategórie príjemcov údajov:

Z databázy poskytujeme osobné údaje našim klientom, ktorí obsadzujú pracovné pozície. Pri poskytovaní služieb sa občas obraciame na spolupracovníkov a odborníkov a tí môžu mať prístup aj k Vašim osobným údajom, v takom prípade dbáme starostlivo na ich výber a máme s nimi uzavreté prísne zmluvy. Nižšie nájdete podrobnejšie popisy pre tieto kategórie príjemcov:

 1. a) Klienti

Naši klienti, ktorí s nami uzavreli zmluvu, na základe ktorej pre nich vykonávame nábor zamestnancov, môžu byť príjemcami osobných údajov vhodného kandidáta na účely ich výberového konania. Našimi klientami sú najmä súkromné výrobné, technologické, informačné a obchodné spoločnosti so sídlom v Európskej únii. Na našej stránke môžete nájsť logá niektorých našich klientov a partnerov (v časti Naši klienti).

 1. b) Externí spolupracovníci

Pracovníci (živnostníci a iné osoby), ktoré nám poskytujú služby, súvisiace so správou databázy, vyhľadávaním kandidátov alebo vedením pohovoru alebo ktoré nám poskytujú poradenstvo alebo organizujú školenia.

 1. c) Softvér a správa dát
 • Prevádzkovateľ recruitingového softvéru RECRU, spoločnosť Cloud-IT s.r.o., so sídlom Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46731610.
 • Prevádzkovateľ mailing servera pre emailovú komunikáciu Websupport, s.r.o., so sídlom: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36421928
 1. d) Marketing: ZoneMedia, s.r.o., so sídlom Pátovská 16, 949 01 Nitra, IČO: 44278837
 2. e) Uplatňovanie právnych nárokov: spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia.

 

 1. Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

 1. Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať emailom na adrese:  data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Personality, s.r.o. Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

 1. Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Práva si môžete uplatniť osobne u prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese   data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Personality, s.r.o. Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01.

 1. Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi). Práva si môžete uplatniť osobne  v spoločnosti Personality, s.r.o., alebo emailom na adrese data@personalityhr.com alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Personality, s.r.o. Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra 949 01. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov podľa Vášho bydliska či miesta práce.

 1. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré údaje chránia pri prenose aj uložení, zabraňujú poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.